Skip to main content

Privacyverklaring van de Porsche 356 Club Nederland

1. Wie zijn wij?  
De vereniging Porsche 356 Club Nederland is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar leden, donateurs en relaties. De contactgegevens van de Porsche 356 Club Nederland staan op de website www.porsche356club.nl en in het clubblad ‘De 356’.

2. Welke gegevens verwerken wij van u?
In de ledenadministratie van de Porsche 356 Club Nederland leggen wij de volgende gegevens vast:
1. voorletters, voor- en achterna(a)m(en), woon/correspondentieadres, postcode, woonplaats 
2. E-mailadres, vast en/of mobiel telefoonnummer
3. voor- en achternaam evt. partner
4. merk/type/bouwjaar/kenteken van uw voertuig(en)
Leden en donateurs worden ingeschreven met een lidmaatschapsnummer en de club registreert wanneer het lidmaatschap / donateurschap is ingegaan.
Van nieuwe leden worden in het clubblad eenmalig voorletters, naam, woonplaats en lidnr. vermeld. 

a. verwerking gegevens afhankelijk van soort dienstverlening
Welke gegevens we van u verwerken is afhankelijk van onze dienstverlening. We verwerken in ieder geval uw contactgegevens - naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer(s) en E-mailadres, de naam van uw evt. partner en de voertuiggegevens die u aan ons heeft verstrekt.

b. financiële gegevens
Wij verwerken (nog) geen bankrekeningnummer voor (automatische) incasso van de contributie. 

c. Opnemen en bewaren gesprekken, beeldmateriaal en externe bronnen 
We bewaren geen gesprekken en verzamelen geen persoonsgegevens van u uit externe bronnen. Wij werken dus alleen met persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt. Foto’s en ander beeldmateriaal kunnen wij publiceren in ons clubblad of website, waarbij geen maatregelen worden genomen om te voorkomen dat personen of voertuigen herkenbaar in beeld komen. 

3. Waarom verwerken wij uw gegevens?
Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

a. voor (verbetering van) onze dienstverlening. 
Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld contact met u opnemen, het clubblad verzenden en u op de hoogte stellen van activiteiten en aanbiedingen.

b. marketing activiteiten uitvoeren
We houden u graag op de hoogte van de activiteiten van de club. Bijvoorbeeld met E-mails, evt. nieuwsbrieven, aanbiedingen op onze website of via social media. Ook daarvoor zijn vaak persoonsgegevens nodig.

4. De rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken

  • Het aangaan en/of uitvoeren van uw lidmaat- of donateurschap en het aangaan en/of uitvoeren van contractuele afspraken. 
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld verstrekken van informatie aan de overheid indien wij daartoe verplicht zijn.
  • Gerechtvaardigd belang van de Porsche 356 Club Nederland. Dit geldt o.a. voor direct-marketing activiteiten en controles aan de eisen gesteld in de statuten en het huishoudelijk reglement.

5. Hoe beveiligen we uw gegevens?
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.

a. beveiliging
We hebben technische- en organisatorische maatregelen genomen, om uw gegevens te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van ruimtes en gegevensdragers waar gegevens zijn opgeslagen en we werken conform het vastgestelde informatie- beveiligingsbeleid.

b. geheimhouding
We gaan zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen daartoe bevoegde bestuurs- en commissieleden mogen uw gegevens inzien en verwerken.

6. Hoe lang bewaren we uw gegevens? 
Voor het bewaren van uw persoonsgegevens hebben we naast de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) te maken met andere wetgeving. Op basis van de AVG mogen gegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk. Andere wetten kennen zowel minimale als maximale termijnen waar wij rekening mee moet houden. Uw persoonsgegevens bewaren we minimaal 7 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap en/of donateurschap. 

7. Toestemming
Als we uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u deze toestemming met inachtneming van de wettelijke eisen altijd weer intrekken. 

8. Met wie kunnen we uw gegevens delen? 
De Porsche 356 Club  Nederland verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet is toegestaan en/of noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het verzenden van het clubblad of ten behoeve van het functioneren van de website/shop. 
Soms zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens door te geven aan de overheid. 

Wij schakelen andere dienstverleners en bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren. Denk hierbij aan de verzending van het clubblad of degene die de website/shop onderhoudt. Met deze partijen leggen wij afspraken vast om uw privacy te waarborgen. De Porsche 356 Club  Nederland blijft daarbij de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

9.  Wat zijn uw rechten?

a. gegevens inzien of verbeteren
U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen.
Wanneer u inzage in uw gegevens wilt, geven we deze pas als wij voldoende zekerheid hebben dat u bent wie u zegt dat u bent en kunnen wij u vragen zich te legitimeren. Stuur hiervoor een verzoek tot inzage of correctie naar secretaris@porsche356club.nl onder vermelding van ‘verzoek tot inzage/correctie’. Binnen vier weken ontvangt u een reactie van ons.

b. gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’. 
In de volgende situaties heeft u desgevraagd het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te laten wissen. 

  • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt
  • de toestemming voor het verwerken is ingetrokken
  • er is gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking 
  • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt
  • op grond van een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te wissen

c. beperking van de verwerking
Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens niet meer mogen worden verwerkt.

d. overdracht van de gegevens (data-portabiliteit)
U heeft het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt.

e. afmelden voor persoonlijke aanbiedingen
U hebt het recht om u af te melden voor nieuwsbrieven en/of persoonlijke aanbiedingen die wij via E-mail verspreiden. Wij bellen u niet voor commerciële doelen. 

10. E-mail, social media en Google 
Bij een E-mail aan een groep zullen wij de E-mailadressen van de geadresseerden alleen via BCC opnemen. 

Het eigen gebruik van social media is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social-mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data, info en fotografische beelden e.d.. We wijzen u erop dat veel social-mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social-mediakanalen goed door te nemen. En we raden u aan persoonlijke vragen en informatie op een andere wijze met ons te delen.  

11. Aanpassing van de privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze activiteiten, de wet of de rechtspraak. Deze tekst van de privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

12. Profiling
Ook maken we van leden en donateurs met dezelfde eigenschappen of gedrag verschillende groepen (profielen) met het doel om inzicht te krijgen en deze te evalueren. Daar kunnen we dan op inspelen, bijvoorbeeld door gerichte aanbiedingen/informatie sturen aan leden en donateurs. We houden ons hierbij aan wet- en regelgeving. Dit betekent dat als profiling juridische gevolgen of grote impact voor u heeft, we vooraf toestemming hiervoor vragen.

13. Hebt u vragen of klachten?
Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Porsche 356 Club Nederland. Stuur een E-mail naar: secretariaat@porsche356club.nl of een brief naar het op de clubwebsite en/of clubblad vermelde secretariaat adres.

Heeft u klachten over privacy dan kunt u via genoemde adressen contact met de Porsche 356 Club Nederland opnemen. Als u vindt dat uw klacht niet afdoende is opgelost, kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

W.g. Het 356-bestuur 

250518
kvk nummer 40235449