Skip to main content

Algemene ledenvergadering 13 maart 2016
Aviodrome Lelystad

Het mooie weer doet mij besluiten voor het ritje naar de jaarlijkse algemene ledenvergadering de Porsche uit de winterslaap te halen. Enkele dagen daarvoor had ik nog wat kleine reparaties verricht en werd ook de bestuurdersstoel terug gemonteerd. Die had afgelopen winter namelijk een tijdje bij Lukkien Autobekleding in Apeldoorn gelogeerd in verband met een deels ingezakte vulling en scheurtje in de bekleding van het zitgedeelte. De operatie is goed geslaagd, want de stoel zit prima.

Rond half twaalf draai ik het parkeerterrein van het Aviodrome op, gevolgd door een zwarte 911 van een mede clublid. Eenmaal binnen in de briefingroom van het prachtig nagebouwde Schipholgebouw, wacht ons de ontvangst met koffie of thee. Iets na twaalven sluiten de deuren en opent onze voorzitter de vergadering. Er zijn naast het bestuur ca. 30 personen – leden en eventuele partners – aanwezig, een zeg maar “gemiddelde” opkomst voor de jaarlijks terugkerende ALV. Het verslag van de bijeenkomst ontvangen de leden uiteraard via het clubsecretariaat, maar voor het clubmagazine maakte uw redacteur alvast onderstaande beknopte samenvatting.

Terugblik 2015
Na een woord van welkom wordt het verslag van de laatste ALV op 29 maart 2015 in Soest doorgenomen ongewijzigd vastgesteld. Vervolgens geven de voorzitter en Bernie Westhoff namens de EC een terugblik op het voorbije jaar 2015. Verheugend is dat het ledental in 2015 is toegenomen en dat ook de deelname aan evenementen en activiteiten een stijgende lijn vertoont. Bijzonder te vermelden zijn de in 2015 georganiseerde kaartleescursus, de rijvaardigheidstraining en uiteraard de meerdaagse rit naar de Goodwood Revival. Het meer gevarieerde aanbod van ritten en evenementen wordt zeer door de leden gewaardeerd, maar ook de zeg maar min of meer traditionele Paas- en Herfstrit kenden als elk jaar een zeer hoge opkomst.

Financiën 
Na positief oordeel vanwege de Kascommissie over het afgelopen jaar, geeft scheidend penningmeester Marco Leijten voor zijn laatste keer een toelichting op de jaarstukken van het afgelopen jaar. De club is erin geslaagd het elk jaar toenemende eigen vermogen in 2015 enigszins te laten slinken, iets wat ook voor de komende jaren wordt nagestreefd. Na goedkeuring en decharge volgt aansluitend ‘n toelichting op de voor 2016 opgestelde (concept) begroting. Daarin zijn onder meer opgenomen een verhoogde reservering voor het in 2018 geplande lustrumfeest en een budget om het nieuwe clublogo in allerlei vormen en hoedanigheden uit te rollen, waarover verderop meer. De vergadering gaat met één tegenstem akkoord met het voorstel van het bestuur om met ingang van 2017 automatische incasso van de lidmaatschapsgelden voor alle leden verplicht te stellen. Wel zal dit voornemen nog door het bestuur aan de wettelijke kaders en de clubstatuten worden getoetst. Tot slot wordt ter vergadering een nieuwe kascommissie benoemd.

Nieuw clublogo 
De voorzitter doet uitgebreid verslag van het hele tijdstraject waarlangs de uiteindelijke goedkeuring van het nieuwe clublogo heeft plaatsgevonden en wat de huidige plannen hiermee zijn. Naast de geplande aanschaf van onder andere nieuwe clubstickers, -vlag en -banners en kleding- en grillbadges zal worden geïnventariseerd of er behoefte bestaat aan mooie en functionele clubkleding (op bestelling). Vanuit de zaal wordt daarbij geopperd ook na te denken over zaken als een pet of cab en wellicht een afdekhoes voor de auto. Deze voorstellen worden in de verdere uitwerking meegenomen.

Wisseling bestuursleden 
De scheidend secretaris Jan Blok en penningmeester Marco Leijten worden ter vergadering door de voorzitter in het zonnetje gezet en bedankt voor hun langjarige inzet als bestuurslid van de club. Beide heren gaan getuige de foto’s niet met lege handen naar huis. De door het bestuur voorgedragen secretaris Vincent van den Berg stelt zich in het kort aan de aanwezigen voor en wordt vervolgens unaniem door de vergadering verwelkomd, hetgeen ook geldt voor de kersverse penningmeester Dennis Gronert. Laatstgenoemde was vandaag overigens niet in de gelegenheid in persoon te verschijnen, vanwege een feestelijke bruiloft in Ierland.

Vooruitblik 2016 
In het verlengde van hun respectievelijke terugblik over 2015 geven de voorzitter en Bernie Westhoff een toelichting op de plannen voor het komende seizoen. De voorzitter maakt melding van de digitale beschikbaarheid van Porsche Clubnews Online. Clubleden kunnen zich hiervoor inschrijven via https://www.porscheclubnews.com. Verder zijn daar de geplande PON Classic Day op 18 juni 2016 en het voornemen om al naar gelang de behoefte – nog meer – speciale onderdelen of gereedschap tegen kostprijs te laten vervaardigen. Bernie geeft vervolgens ‘n korte toelichting op de voor 2016 geplande ritten en evenementen en peilt aansluitend de belangstelling voor deelname aan een commissie die het lustrumfeest in 2018 moet gaan organiseren. Er melden zich staande de vergadering 3 leden aan, hetgeen toereikend zou moeten zijn.

Watverdertertafelkomt
Ondergetekende geeft ter vergadering ‘n korte toelichting op het voornemen van het bestuur om onder de leden te inventariseren welke leden er eventueel bezwaar tegen hebben om in persoon en/of met auto in het clubmagazine of op de clubwebsite te staan dan wel dat het kenteken van de auto zichtbaar is afgebeeld. Verder geeft de voorzitter aan een onderzoek te zullen opstarten naar de kosten en mogelijkheden voor een clubbestuur verzekering en wordt er kort stilgestaan bij het voor 2018 geplande jubileumfeest. Een door een der aanwezigen geopperde taxatie dag voor clubleden wordt bediscussieerd en tot slot wordt op instigatie van Erik-Jan Huiberts het bestuur bedankt voor alle inspanningen en werkzaamheden gedurende het afgelopen jaar.

Alles gezegd hebbende, bedankt de voorzitter de aanwezige leden voor hun komst en aanwezigheid en wijst hij eenieder op de mogelijkheid om het Aviodrome aansluitend aan de vergadering te bezoeken. 

Marc Bezem